Korupcijos prevencijos veiksmų planas ir jo įgyvendinimo rezultatai

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS.pdf" target="_blank">KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023-2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS.pdf

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS.pdf" target="_blank">KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS.pdf

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA.pdf

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS.pdf

Internetinių svetainių skilties „Korupcijos prevencija“ analizė 2023 m..pdf


Pranešimas apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas

Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimų forma.docx

Mokymai

Skaitykite, sužinokite ir atlikite testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite patvirtinantį sertifikatą!

https://emokymai.stt.lt/

Skaidrumas – visų mūsų rankose!

Teisės aktų projektų vertinimas

Korupcijos pobūdžio teisės pažeidimų 2023 metais nenustatyta. 

Korupcijos pobūdžio teisės pažeidimų 2022 metais nenustatyta. 

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO 2021.pdf" target="_blank">DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR ĮVERTINIMO 2021.pdf

Korupcijos prevencijos planavimo dokumentai

Už korupcijos prevenciją Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Sakalėlis“ atsakingos: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Diana Vasiliauskienė, raštinės administratorė Nijolė Kunčinienė.

tel.: +370 (652) 09 656

Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ korupcijos prevencijos tvarkos aprašas.pdf

Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas.pdf

Dėl atsakingų darbuotojų už korupcijos prevenciją ir kontrolę Klaipėdos lopšelyje-darželyje Sakalėlis'' skyrimo.pdf

Pareigybės, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai.pdf

Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės.pdf

Deklaruojančio asmens statusą turintys Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

Privatūs interesai tai deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Artimi asmenys tai deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Privačių interesų deklaracijos: deklaracija pildoma ir teikiama Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme bei Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – VTEK) patvirtintose Privačių interesų deklaracijos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklėse nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis per Privačių interesų registrą PINREG.

Atnaujinta: 2024-03-19