• Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas.
 • Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau –  Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus įstaigoje, su kuria juos sieja ir siejo darbo santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui bei užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

  Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ (toliau – Įstaiga) vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo darbo santykiai.

  Vidiniame informacijos apie pažeidimus teikimo kanale užtikrinamas informaciją apie pažeidimus pateikusių asmenų ir su pažeidimu susijusių asmenų konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

  2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  Pažeidimas – įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių santykių su įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

  Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

  Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

  2) pavojaus aplinkai;

  3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

  4) neteisėtos veiklos finansavimo;

  5) neteisėto ir neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

  6) neteisėtu būdu įgyto turto;

  7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

  8) kitų pažeidimų

  Kompetentingu subjektu administruoti Įstaigos vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus konfidencialumą) Įstaigos direktoriaus įsakymu yra paskirtas atsakingas asmuo.

  Informaciją apie korupciją ir pastebėtus pažeidimus galima pateikti šiais būdais:

  1) Įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą – elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

  Rekomenduojame pranešimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimu, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, gimimo datą ar asmens kodą, darbovietę, kontaktinius duomenis: elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti, nurodant, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

  2) tiesiogiai kompetentingam subjektui: Dianai Vasiliauskienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, tel. +370 659 57 300 arba atvykus nurodytu adresu (Šiaulių g. 11, Klaipėda) kreipiantis į šį asmenį tiesiogiai.

  • Taip pat informaciją galite pateikti arba pareikšti savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje:
   Anoniminiu pasitikėjimo telefonu (8 46) 21 78 88
   El. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
   Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17, esančiose dėžutėse su užrašu „Pranešimai apie pastebėtus korupcijos atvejus“
   Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

                        Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka numatyta Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ korupcijos prevencijos tvarkos apraše.

 • Pranešėjų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai ir kita aktuali informacija:

  1) Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas.

  2) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“.

  3) Specialiųjų tyrimų tarnybos parengta atmintinė dėl pranešimo apie asmeniui žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką tvarkos.

 •  Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu 2022 m. pranešimų negauta.
  • Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu 2021 m. pranešimų negauta.
   • Klaipėdos lopšelio-darželio „Sakalėlis“ vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu 2020 m. pranešimų negauta.