Mūsų tikslas:

  • Užtikrinti kokybišką ugdymą.
  • Paruošti vaikus tolimesniam ugdymui įvairiose švietimo institucijose.

     Bendro ugdymo grupių pedagogai įgyvendina įstaigos paruoštą ,,Ikimokyklinio ugdymo programą" . Priešmokyklinės grupės vaikai ugdomi pagal ,,Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą".  Specialiųjų poreikių vaikams pedagogų paruošta ,,Pritaikyta specialiojo priešmokyklinio ugdymo programa". Vaikams, turintiems kompleksinius raidos sutrikimus , taikomos individualios ugdymo programos.

Naudojamės ,,Sveikos gyvensenos ugdymo darželiuose programa". Įgyvendiname įstaigos paruoštą ,,Sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programą". Didelis dėmesys skiriamas integruotai veiklai ir komandiniam darbui.

VAIKO PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS
Vaiko pažangos ir pasiekimų vertinimas padeda tobulinti ugdymo procesą, numatyti ugdymo tikslus, uždavinius, siekti, kad vaikas būtų ugdomas atsižvelgiant į jo amžių, gebėjimus , galimybes. Ugdytinių pasiekimai ir pažanga vertinama pagal įstaigos paruoštą ,, Ugdytinių gebėjimų ir pažangos vertinimo tvarką", vertinimo kriterijais, sudarytomis lentelėmis. Vertinama pagal atskiras veiklos sritis ir kompetencijas. Priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų pasiekimus vertina tėvai ir grupės pedagogai, naudodami ,,Vertinimo aplankus" . Specialių poreikių vaikų gebėjimai vertinami vieną kartą pusmetyje. Apie vaiko pasiekimus informuojami jų tėveliai.

ETOSAS
Aktyviai skatinama vaikų saviraiška. Tai rodo aktyvus pedagogų ir ugdytinių dalyvavimas įvairiose darbų parodose įstaigoje ir mieste.