PEDAGOGŲ IR PAGALBOS VAIKUI SPECIALISTŲ SAVIANALIZĖS APSKAITA

Metai Kvalifikacijos tobulinimas Atvira veikla įstaigoje Skaityti pranešimai įstaigoje Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose įstaigoje Atvira veikla ir pranešimai miesto, apskrities pedagogams, pagalbos vaikui specialistams Paskaita tėvams(globėjams) Dalyvavimas konkursuose, projektuose, parodose už įstaigos ribų Dalyvavimas darbo grupėse, komisijose Kita veikla
Kursai, seminarai Nuotolinis mokymasis Kiti kvalifikacijos kėlimo būdai
 2018  36 val.  22 val.  18 val.  4  2  5  1  1  9  3  4
 2019  42val.  70 val. 17 val.  9  1  5  1  3  2  6
 2020  18val.  57 val.  16val.  4  1  4  4  5
2021  23 val. 13 val.  6

 

 1

 

 4