Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ 2021.m rugsėjo 28 d. direktoriaus įsakymu V- 50 ,,Dėl Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis“ 2022 metams prioritetų švietimo veikloje patvirtinimo“ numatyti prioritetai:

  •  Veiksmingų paskatų ir priemonių, nukreiptų į pedagogų profesinį skaitmeninį raštingumą, tobulinimas.
  •  Ugdytinių pasiekimų kokybės gerinimo bei pagalbos teikimo efektyvinimas įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams.
  •                Veiklios ir kūrybingos, aktyvios ir sveikos, nuolat besimokančios bendruomenės, orientuotos į partneryste grįstą ugdymo kokybę ir lyderystės kultūrą, stiprinimas.

 

 

 Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Sakalėlis"  ikimokyklinio ugdymo programa

      Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa