CCI20200107

KL10

2021-2022 m.m. DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

2020-2021 m.m. DARBUOTOJŲ  SĄRAŠAS

2019-2020 m.m. DABUOTOJŲ  SĄRAŠAS

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS UGDYMO KLAUSIMAIS, FUNKCIJOS:
• pedagoginio personalo darbo organizavimas;
• pedagogų kvalifikacijos kėlimas, konsultavimas;
• metodinė pagalba pedagogams;
• bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO ŪKIO IR BENDRIESIEMS REIKALAMS FUNKCIJOS:

• aptarnaujančio personalo darbo organizavimas;
• viešųjų pirkimų organizavimas;
• ūkinių reikalų tvarkymas.

 

VYR. SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS FUNKCIJOS:
•Organizuoja ir koordinuoja specialiosios pedagoginės pagalbos ir specialiosios pagalbos teikimą įstaigoje,
•Atlieka specialiosios ugdomosios veiklos priežiūrą, užtikrina šios veiklos veiksmingumą, kokybę ir tęstinumą,
•Organizuoja ir tobulina vaiko gerovės komisijos veiklos vykdymą,
•Vertina specialiųjų pedagogų darbą pagal jų kompetencijas,
•Konsultuoja ir teikia rekomendacijas pedagogams bei ugdytinių tėvams,
•Pagal kuruojamą sritį teikia išvadas ir pasiūlymus įstaigos vadovui, PPT, socialiniams partneriams.