Klaipėdos lopšelis-darželis "Sakalėlis", 190435081
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. birželio 30 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2021 m. II ketvirtis 2021 m. I ketvirtis 2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m.
1 Vadovai (direktorius, direktoriaus pavaduotojai) 3,00 2290 2202 2273 1563 1184 991
2 Administracijos darbuotojai (raštinės administratorius, planavimo ir dokumentų koor. specialistas, sandėlininkas) 3,00 1580 1412 1466 1029 839 679
3 Mokytojai (ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo, judesio korekcijos) 27,00 1549 1494 1417 1119 816 619
4 Pagalbos vaikui specialistai (logopedai, spec. pedagogai) 11,50 1439 1424 1369 1187 752 695
5 Pagalbos vaikui specialistai nepedagoginis personalas (kineziterapiautai, bendrosios praktikos slaugytojas) 4,50 1398 1417 1270 919 686 371
6 Auklėtojo (mokytojo) padėjėjas naktinė auklė 21,80 852 872 811 581 464 416
7 Aptarnaujantis personalas (skalbinių prižiūrėtojas, valytojas, kiemsargis, pagalbinis darbininkas, pastato priežiūros darbininkas) 5,00 671 663 645 555 400 374
8 Virėjos 3,00 982 1220 880 646 548 460